CG

CG

Zna?ka CG je zna?ka kvality prokazující uživatel?m a spot?ebitel?m shodu s požadavky na bezpe?nost, funk?nost a kvalitu výrobk?. Zna?ka kvality CG je zapsána v rejst?íku ochranných známek u Ú?adu pr?myslového vlastnictví ?R. Zna?ka je vlastnictvím GAS s.r.o. Užívání zna?ky kvality CG nijak nevylu?uje užívání ozna?ení CE nebo zna?ky shody s normou.  

Základními požadavky na plynová za?ízení je jejich bezpe?nost a spolehlivost. Spln?ní t?chto požadavk? se dá zajistit pouze komplexním posouzením kvality, tj. bezpe?nosti, provozu-schopnosti a spolehlivosti. K tomuto ú?elu byl založen Certifika?ní a registra?ní orgán GAS s.r.o. (CO). Certifika?ní orgán GAS s.r.o. splnil akredita?ní kritéria podle ?SN EN 45011 a prokázal, že je odborn? zp?sobilý k objektivní a nezávislé certifikaci a byl ?eským institutem pro akreditaci, o.p.s. akreditován jako certifika?ní orgán ?. 3098 pro certifikaci výrobk? v plynárenství. 

Odkazy