Osvědčeno pro stavbu

Osvědčeno pro stavbu

Základním smyslem značky „Osvědčeno pro stavbu“ je poskytnout všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku  se stavebním výrobkem, informaci, že tento výrobek je vhodný pro zabudování do stavby na území České republiky. Tím značka zásadně přispívá k požadované a očekávané výsledné bezpečnosti a kvalitě staveb.

Certifikační systém pro udělování značky „Osvědčeno pro stavbu“ je dobrovolný otevřený certifikační systém stavebních výrobků, v rámci kterého je posuzována vhodnost stavebních výrobků pro použití ve stavbě ve smyslu zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a dalších technických předpisů ČR. Systém může být využit jak v harmonizované, tak i v neharmonizované a neregulované oblasti. To znamená, že tato značka může být umístěna i spolu s označením CE.

Pro účely tohoto certifikačního systému se stavebním výrobkem rozumí výrobek určený pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby (mechanická odolnost a stabilita; požární bezpečnost; hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí; bezpečnost při užívání - včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; ochrana proti hluku; úspora energie a ochrana tepla).

Významným prvkem tohoto certifikačního systému je též zajištění trvalého dozoru dodržování úrovní ověřených vlastností příslušného stavebního výrobku.

Vlastníkem značky „Osvědčeno pro stavbu“ je Svaz zkušeben pro výstavbu,profesní sdružení zkušebních laboratoří, certifikačních a inspekčních orgánů pro oblast stavebních výrobků a zajišťování kvality výstavby.

Celý certifikační systém včetně udělování značky je v souladu s ČSN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany, je zcela transparentní, nestranný a nediskriminační.

 

Další informace viz  www.szv.cz

Odkazy