SZUTEST - Product tested

SZUTEST - Product tested

Tato značka je součástí certifikačního systému Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., který je od roku 2006 správcem značky, tj. organizací, která značku uděluje. Značka prokazuje shodu výrobků s požadavky odpovídajících technických norem, právních předpisů, účelu jejich používání a provozuschopnosti.   Týká se všech výrobků, které spadají do oblastí pokrytých akreditacemi SZÚ,s.p., tzn. všech těch, které je zde možno  za stanovených podmínek zkoušet. Se značkou se budeme setkávat např. u kovoobráběcích strojů a dřevoobráběcích strojů zejména pro kutily, ručního elektrického i neelektrického nářadí,  teplovodních kotlů na plynná paliva, kotlů a lokálních spotřebičů na tuhá paliva elektrotechnických výrobků, sportovních potřeb, jízdních kol, sportovních přileb, vybavení fitness center, vybavení dětských hřišť, žebříků, schůdků, hasicích přístrojů a sprejů, hraček, nádobí, nábytku apod. U výrobků, které jsou touto značkou označeny je záruka, že jeho vlastnosti byly prověřeny v laboratořích  SZÚ, s.p. a že splňují požadavky na bezpečnost a kvalitu. Při stanovování požadavků na kvalitu výrobků a služeb správce značky spolupracuje s odborníky v dané oblasti.

Správce značky je povinen prověřovat schopnost výrobce dlouhodobě dodržovat kvalitu produkce. Stálost vlastností těchto výrobků se kontroluje v pravidelných intervalech přímo u výrobce, aby bylo zaručeno, že vlastnosti jsou shodné s vlastnostmi výrobků v době certifikace.

Značka je udělována výrobcům a poskytovatelům služeb na jeden rok a v případě porušení stanovených povinností nebo v případě zhoršení vlastností výrobku je výrobci odejmuto oprávnění značit výrobky touto značkou. 

Odkazy