Životnost Plus

Životnost Plus

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů (SČS) výrobkům či službám, pro které výrobce/poskytovatel služby deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.  

Cílem je přivádět výrobce/poskytovatele služeb/prodejce k přímému uvádění životnosti.

Kritéria pro udělení značky vyvinulo SČS – správce značky; v celém procesu vývoj konzultuje s více partnery projektu, zejména s Hospodářskou komorou. Základními kritérii pro výběr:

  • Deklarovaná životnost, formou přímé deklarace životnosti v jednotce času aneby v cyklech používání, anebo náhradním vyjádřením životnosti

  • Srozumitelnost a transparentnost podmínek deklarované životnosti

  • Související informace výrobce o výrobku, např. formou dobrovolných značek kvality

  • Pohled a názory spotřebitele - postavení výrobce na trhu, další dostupné názory spotřebitelů na výrobek

Kandidáty na ocenění navrhují samotní spotřebitel prostřednictvím těchto webových stránek, dále pracovníci a aktivisté SČS a partnerů projektu, včetně profesních svazů, Hospodářské komory, atd.a zájem může vyjádřit i výrobce. 

Nezávislá hodnotitelská komisi provede vyhodnocení splnění kritérií a připraví návrh k rozhodnutí o ocenění. Hodnotitelská komise je složena ze zástupců spotřebitelů a zainteresovaných stran (profesní svazy, akademická sféra, ad.).

Každý výrobek, kterému je přiznána značka kvality, je „vystaven“ na těchto webových stránkách.  

Přiznání značky je pro držitele značky bezúplatné

  • O této skutečnosti jsou informována média a také samozřejmě držitel ocenění za daný výrobek/službu. 

  • Držitel ocenění tedy o přiznání značky nežádá, ocenění ho nic nestojí a je o něm pouze informován. 

  • Pokud by však držitel ocenění chtěl dále značku komerčně využít ve svých propagačních materiálech atp., licence je mu udělována za poplatek.

Součástí režimu přiznání a držení značky je aktivní sledování podmínek přidělení značky ze strany správce značky a partnerů (zda se nezměnila deklarovaná životnost, atd.) i vyhodnocování spokojenosti spotřebitelů s oceněným výrobkem, např. formou webové aplikace.

Odkazy